بیانیه حریم خصوصی

 


با رعایت موارد امنیت اطلاعات اقدام نماید  گمرک زنجان در راستای ارائه خدمات الکترونیکی به ذینفعان، متعهد است که نسبت به رعایت و حفظ حریم شخصی ذینفعان و مراجعه کنندگان به پایگاه اطلاه رسانی
فرآیند جمع آوری و استفاده از اطلاعات، صرفا به منظور ارائه خدمات مطلوب بوده و حفظ امنیت اطلاعات شخصی کاربران به کمک روشهای امنیتی و فناوارنه امری است که سازمان بر آن احتمام داشته و به کمک شیوه های لازم مانع از دسترسی غیر مجاز به این اطلاعات خواهد گردید. بدیهی است تنها حالت استثناء، صدور حکم از سوی مراجع قضایی بوده و در خصوص هرگونه اقدام مجرمانه و حوادث غیر مترقبه که در حیطه توانایی سازمان نباشد، مسئولیت / تعهدی را تضمین نخواهد نمود