بیانیه راهبرد مشارکت دستگاه

گمرک جمهوری اسلامی ایران کلیه مقررات صادره خود را اعم از بخشنامه ها، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی و ... را پیش از ابلاغ به مدت یک هفته از طریق پورتال سازمان در معرض نقد عموم قرار داده و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده ذینفعان ، نسبت به اصلاح و سپس ابلاغ اقدام می نماید.